giá Sika BC Bitumen Coating

Vật liệu chống thấm – Sika BC Bitumen Coating

Vật liệu chống thấm - Sika BC Bitumen Coating

Dàn giáo phải được lắp ghép độc lập không ảnh hưởng đến việc thi công . Tất cả các khiếm khuyết trong kết cấu phải được sửa chữa trước khi thi công BC bitumen Coating Sử dụng BC Bitumen Coating: